วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

มาแล้ว! กำหนดการ TCAS 62 ปีการศึกษา 2562

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน ได้เผยกำหนดวันสอบ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

กำหนดการ TCAS 62 *

การสอบ

GAT/PAT : 23-26 ก.พ. 2562
O-NET (ม.6) : 2-3 มี.ค. 2562
9 วิชาสามัญ : 16-17 มี.ค. 2562

การสมัคร

รอบที่ 1 : 1 ก.พ.-15 มี.ค. 2562
รอบที่ 2 : 6-25 เม.ย. 2562
รอบที่ 3 : 27 เม.ย.-17 พ.ค 2562
รอบที่ 4 : 18 พ.ค.-2 มิ.ย. 2562
รอบที่ 5 : วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ข้อมูลจาก ทปอ. การประชุมแนวทางการคัดเลือก TCAS 62
ข้อมูลเพิ่มเติม www.niets.or.th/th Twitter : PlookTCAS , HandEduzones

เกี่ยวกับการสอบต่างๆ

• คัดมาให้แล้ว 32 เรื่องน่ารู้ TCAS, GAT/PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ และระบบเคลียริ่งเฮาส์
• ระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearinghouse) คืออะไร | รวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการรับตรง
• เป๊ะทุกข้อ! สรุปเนื้อหาที่ออกสอบ 9 วิชาสามัญ (ในรอบรับตรงผ่าน กสพท)
• รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ออกสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 บ่อยที่สุด
• ม้วนเดียวจบ! สรุปการสอบ O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, กสพท คืออะไร?

 

ตารางสอบ O-Net 2561

O-NET
TCAS 62 สอบ 2-3 มี.ค. 62 – ประกาศผล 31 มี.ค. 62

ภาพจาก “ฉลาดเป็นกรด”

GAT/PAT

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ
PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐาน กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จมี 7 วิชา
O-NET (Ordinary National Educational Test)
O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
www.niets.or.th/th
Twitter : PlookTCAS , HandEduzones
campus.campus-star.com
 “ฉลาดเป็นกรด”