วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

10 ม.เอกชนในไทย ติดอันดับโลก!

กลับมาถึงอีกครั้งสำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสเปน โดย Cybermetrics Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยในสังกัด The Centre for Scientific Information and Documentation) สภาวิจัยแห่งชาติสเปน ที่ได้มีการสำรวจและจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2 หมื่นแห่ง ในด้านคุณภาพวิชาการและด้านอิเล็กทรอนิกส์

10 ม.เอกชนในไทย เป็นที่เท่าไรของประเทศ และของโลก
โดยในแต่ละปีจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ครั้งด้วยกัน คือ ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฏาคม และล่าสุด!! ในเดือนกรกฏาคม 2561 ทางเว็บไซต์ Webometrics ก็ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยออกมาแล้ว

ซึ่งมีหลักการจัดอันดับคือ วัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ออกมาทางอินเทอร์เน็ต นอกจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวรสารและอื่น ๆ โดยวัดความสามารถในการเป็น “มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ (E-university)” และในเดือนกรกฏาคม 2561 : 10 อันดับแรกมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย ที่ติดอันดับเข้าไปนั้น ได้แก่

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อันดับที่ 18 ของประเทศ อันดับที่ 1386 ของโลก

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 19 ของประเทศ อันดับที่ 1459 ของโลก

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 21 ของประเทศ อันดับที่ 1809 ของโลก

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับ 33 ของประเทศ อันดับที่ 2871 ของโลก

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับ 37 ของประเทศ อันดับที่ 3241 ของโลก

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต อันดับ 39 ของประเทศ อันดับที่ 3383 ของโลก

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ อันดับ 41 ของประเทศ อันดับที่ 3523 ของโลก

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อันดับ 49 ประเทศ อันดับที่ 4094 ของโลก

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยชินวัตร อันดับที่ 56 ประเทศ อันดับที่ 5136 ของโลก

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อันดับที่ 61 ประเทศ อันดับที่ 5578 ของโลก

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้ยังเป็นเวอร์ชั่น BETA อาจมีความผันผวน ทั้งนี้จะมีการประกาศอีกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เสร็จสิ้น

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : http://webometrics.info/en/Asia/Thailand
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ : http://webometrics.info/en, www.admissionpremium.com

ภาพจาก Google